نحوه انتقال کارکنان قراردامعین از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر چگونه است؟

متن سوال : نحوه انتقال کارکنان قراردامعین از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر چگونه است
ارسال پاسخ
متن پاسخ
 • باطل کردن (Ctrl+Z)
 • تكرار عمل (Ctrl+Y)
 • برجسته (Ctrl+B)
 • مورب (Ctrl+I)
 • زير خط دار
 • خط زدن
 • تراز به چپ (Ctrl+L)
 • تراز به مرکز (Ctrl+E)
 • تراز به راست (Ctrl+R)
 • Keep Source Formatting
 • Merge Formatting
 • Keep Plain Text

انتقال به یکی از دستگاه‌های اجرایی وابسته به دستگاه متبوع

در صورتی که کارکنان قراردادی در دستگاه متبوع خود شرایط احراز شغل مورد نظر را داشته باشند و دستگاه اجرایی دیگری متقاضی استفاده از خدمت آنها نباشد، می‌توانند به یکی از دستگاه‌های اجرایی وابسته به دستگاه متبوع خود منتقل شوند. این انتقال منجر به تغییر محل جغرافیایی خدمت شده یا نشود.

بازخرید سنوات خدمت

در صورتی که کارکنان قراردادی شرایط احراز شغل مورد نظر را در دستگاه اجرایی دیگری نداشته باشند، می‌توانند با بازخرید سنوات خدمت خود از دستگاه اجرایی فعلی خارج شوند. در این صورت، یک ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر به ازاء هر سال سابقه خدمت و وجوه مرخصی های ذخیره شده بر اساس آخرین حقوق و فوق العاده های مستمر زمان اشتغال به آنها پرداخت می‌شود.

لازم به ذکر است که انتقال کارکنان قراردادی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، صرفاً با موافقت کتبی دستگاه متبوع و دستگاه اجرایی مقصد امکان‌پذیر است.

در ادامه، مراحل انتقال کارکنان قراردادی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر به شرح زیر آورده شده است:

 1. کارکنان قراردادی متقاضی انتقال، باید فرم درخواست انتقال را تکمیل و به دستگاه متبوع خود ارائه دهند.
 2. دستگاه متبوع، باید درخواست انتقال را بررسی و در صورت موافقت، با صدور نامه‌ای به دستگاه اجرایی مقصد، موافقت خود را اعلام کند.
 3. دستگاه اجرایی مقصد، باید پس از بررسی شرایط احراز شغل مورد نظر، در صورت موافقت، با صدور نامه‌ای به کارکنان قراردادی متقاضی انتقال، موافقت خود را اعلام کند.
 4. کارکنان قراردادی، باید پس از دریافت موافقت کتبی از دستگاه اجرایی مقصد، قرارداد خود را با دستگاه متبوع فسخ کنند.
 5. کارکنان قراردادی، باید به دستگاه اجرایی مقصد مراجعه کرده و با احراز شرایط احراز شغل مورد نظر، قرارداد جدیدی با دستگاه اجرایی مقصد منعقد کنند.

توجه به این نکته ضروری است که انتقال کارکنان قراردادی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر، صرفاً در صورتی امکان‌پذیر است که دستگاه اجرایی متبوع و دستگاه اجرایی مقصد، به لحاظ نوع فعالیت، شرایط احراز شغل و سایر موارد مشابه، با یکدیگر همخوانی داشته باشند.

تاریخ پاسخ : 1402/06/22
درباره سامانه کاگزینی آنلاین
سامانه کارگزینی آنلاین جهت ارائه خدمات به بخش کارگزینی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی شده است و امکانات قابل توجهی را در راستای مکانیزه کردن این بخش ارائه می نماید.

© 2024 - کلیه حقوق مادی و معنوی به سامانه کارگزینی آنلاین تعلق دارد